Warunki użytkowania

Definicje

Dostawca Zewnętrzny – osoba trzecia, której prawa własności intelektualnej są dostępne za pośrednictwem Witryny.

EXERIA – EFIX DATA sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu.

Użytkownik – osoba lub podmiot korzystający z Witryny.

Warunki – niniejsze warunki korzystania z exeria.com lub ci.exeria.com, zarówno w ich obecnym brzmieniu, jak i w brzmieniu jakie mogą mieć w przyszłości.

Witryna – strona internetowa w domenie exeria.com lub ci.exeria.com oraz dostępne na niej oprogramowanie umożliwiające Użytkownikom dokonywanie transakcji na rynkach finansowych za pośrednictwem instytucji finansowych, z którymi Użytkownik winien zawrzeć stosowną umowę.

Postanowienia wstępne

 1. Niniejsze Warunki stanowią umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem, a EXERIĄ i dotyczą korzystania z Witryny, w tym wszelkich informacji i materiałów na niej zawartych oraz oprogramowania dostarczonego przez EXERIA, które m.in. pozwala na dostęp do Witryny z urządzeń mobilnych. Poprzez korzystanie ze wszystkich lub dowolnych części Witryny, Użytkownik przyjmuje w pełni i zgadza się przestrzegać wszystkich warunków określonych w Warunkach. Użytkownik nie może używać Witryny w sposób inny niż wyraźnie wskazany w Warunkach. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na postanowienia Warunków, nie ma uprawnień do korzystania z Witryny i powinien ją natychmiast opuścić, zaprzestać jej użytkowania.
 2. EXERIA może zmienić postanowienia Warunków w dowolnym momencie. Zmiany takie wchodzą w życie po ich opublikowaniu przez EXERIA na Witrynie. Jeśli Użytkownik korzysta z Witryny po wprowadzeniu takich zmian w Warunkach, oznacza to akceptację przedmiotowych zmian.
 3. EXERIA ma prawo w każdej chwili zmodyfikować lub zaprzestać świadczenia, tymczasowo lub na stałe, usług, informacji, materiałów i innych treści lub zawartości oferowanych przez Witrynę. EXERIA zastrzega sobie prawo do odmowy lub ograniczenia dostępu do takich usług, informacji, materiałów i innych treści lub zawartości, dowolnemu Użytkownikowi lub Użytkownikom, za wcześniejszym powiadomieniem Użytkownika lub bez takiego powiadomienia, według własnego uznania. EXERIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług.

Prawa autorskie i inna własność intelektualna

 1. Wszelkie prawa do Witryny, w tym między innymi zamieszczone na niej teksty, treści, informacje, w tym wszystkie dane dotyczące cen i rynku, wszelkie oprogramowanie, narzędzia, aplikacje lub kod dostępne na lub za pośrednictwem Witryny oraz dołączonych do niej linków, zdjęć, obrazów, wideo, dźwięku i grafiki oraz kompozycja, układ i ułożenie wyżej wymienionych elementów są własnością, przedmiotem licencji udzielonej EXERII lub EXERIA posiada do nich prawa na innej podstawie, lub prawa takie posiadają podmioty zależne od EXERII lub z nią współpracujące; prawa takie mogą także przysługiwać podmiotom trzecim („Dostawca Zewnętrzny”), w takich przypadkach Dostawcy Zewnętrzni są wyraźnie wskazani jako właściciele praw lub dostawcy danych treści. Poszczególne elementy Witryny chronione są odpowiednimi prawami własności intelektualnej, w tym prawem autorskim, prawem do znaku towarowego i innymi.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że EXERIA, podmioty od niej zależne lub z nią współpracujące lub Dostawcy Zewnętrzni, są wyłącznymi posiadaczami odpowiednich praw do Witryny i jej zawartości. Żadne z postanowień Warunków oraz nic co jest zawarte na Witrynie nie powinno być interpretowane jako udzielenie licencji lub prawa do używania jakiejkolwiek zawartości, znaków towarowych, utworów lub innych prawnie zastrzeżonych materiałów bez wyraźnej pisemnej zgody EXERII lub innego podmiotu, któremu przysługują dane prawa własności intelektualnej. Używając lub uzyskując dostęp do Witryny lub jej zawartości, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się nie naruszać jakichkolwiek praw własności intelektualnej, a także przestrzegać wszelkich dodatkowych zastrzeżeń lub ograniczeń zawartych na Witrynie.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że jeśli EXERIA, podmiot od niej zależny lub z nią współpracujący lub właściwy Dostawca Zewnętrzny nie wyrazi na to pisemnej zgody, nie będzie sprzedawać, licencjonować, wynajmować, modyfikować, drukować, zbierać, kopiować, odtwarzać, pobierać przesyłać, rozpowszechniać, publikować, edytować, adaptować, elektronicznie wydobywać, kompilować, tworzyć kolekcji utworów, baz danych, katalogów, tworzyć utworów pochodnych z jakiejkolwiek zawartości lub w inny sposób przekazywać jej osobom i podmiotom trzecim. Użytkownik zobowiązuje się nie dekompilować, ani nie dokonywać tzw. „reverse engineering” jakichkolwiek części Witryny lub jej zawartości. Użytkownik zobowiązuje się nie wprowadzać do Witryny kodu lub swoich produktów w celu manipulowania Witryną lub zawartymi na niej treściami w jakikolwiek sposób. Używanie przeglądarek sieci Web (innych niż powszechnie dostępne przeglądarki Dostawców Zewnętrznych), silników, oprogramowania, pająków, robaków, awatarów, agentów, narzędzi lub innych urządzeń lub mechanizmów do przeglądania, wyszukiwania lub pozycjonowania tej witryny jest zabronione.
 4. Znaki towarowe, które są używane lub wyświetlane na Witrynie, należą do EXERII lub Dostawców Zewnętrznych. Znaki towarowe, należące do EXERII nie mogą być kopiowane lub używane, w całości, częściowo lub modyfikowane, bez uprzedniej pisemnej zgody EXERII lub, w stosownych przypadkach, Dostawcy Zewnętrznego. Ponadto grafiki, logotypy, ikony przycisków, skrypty i nagłówki stron stanowią przedmiot praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej należących do EXERII i nie mogą być kopiowane, naśladowane lub używane w całości, części lub w formie zmodyfikowanej, bez uprzedniej pisemnej zgody EXERII.
 5. ’Przesyłając materiały lub jakiekolwiek treści, w tym w szczególności fotografie, wykresy, artykuły, zdjęcia profilowe, nazwy profili, stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do EXERII lub publikując je w Witrynie, Użytkownik udziela EXERII oraz innym Użytkownikom Witryny prawa do korzystania z tych materiałów i treści na poniższych zasadach (licencja). Użytkownik udziela wieczystej, terytorialnie nieograniczonej, niewyłącznej, darmowej i zbywalnej licencji. Licencja udzielana jest na wszystkich znanych polach eksploatacji, w tym w szczególności: w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy oraz w zakresie rozpowszechniania utworu – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Udzielenie licencji obejmuje również udzielenie EXERII prawa do wykonywania praw zależnych do przekazanych lub udostępnionych na Witrynie utworów, w tym do tworzenia dzieł pochodnych.’

Brak gwarancji

 1. Użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko. Informacje i materiały zawarte na Witrynie nie zostały zweryfikowane lub poświadczone w całości lub w części przez EXERIĘ i mogą zawierać nieścisłości lub błędy typograficzne lub inne. EXERIA nie gwarantuje dokładności ani aktualności zamieszczonych na Witrynie informacji i materiałów. EXERIA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub utracone korzyści, związane z informacjami i materiałami zawartymi na Witrynie.
 2. Informacje i materiały zawarte na Witrynie, w tym teksty, grafiki, linki lub inne są udostępniane na Witrynie bez jakiejkolwiek gwarancji. EXERIA, podmioty od niej zależne lub z nią współpracujące oraz Dostawcy Zewnętrzni nie gwarantują, w szczególności, dokładności, adekwatności, terminowości, ani kompletności informacji i materiałów oraz nie ponoszą jakiekolwiek odpowiedzialności za błędy, zaniedbania czy inne wady w nich występujące. EXERIA nie sprawdza poprawności, ani dokładności jakichkolwiek informacji i materiałów publikowanych na Witrynie. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż informacje i materiały zawarte na Witrynie mogą ulegać częstym zmianom. Użytkownik zobowiązuje się nie polegać na informacjach zawartych na Witrynie, o ile uprzednio nie uzyska od EXERII wyraźnego potwierdzenia co do poprawności i aktualności danych informacji.
 3. EXERIA nie udziela jakiekolwiek gwarancji na Witrynę, jej zawartość i wchodzące w jej skład oprogramowanie. EXERIA nie gwarantuje w szczególności ich przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż osoby trzecie mogą bezprawnie dokonać przechwycenia lub uzyskać dostęp do transmisji danych lub prywatnej komunikacji. EXERIA nie udziela gwarancji, iż zapobiegnie takim działaniom, ani nie gwarantuje, że Witryna jest chroniona przed wirusami komputerowymi, zagrożeniami bezpieczeństwa, lukami, innym złośliwym lub uciążliwym oprogramowaniem lub, że informacje Użytkownika będą zawsze bezpieczne. Jakiekolwiek materiały, informacje lub inna zawartość, pobierane z Witryny, za jej pośrednictwem lub poprzez jej używanie, Użytkownik pobiera na własne ryzyko i Użytkownik oświadcza, iż sam będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek następstwa takich działań, w tym wszelkie poniesione szkody lub utracone korzyści.

Zastrzeżenie dotyczące decyzji inwestycyjnych

 1. Zawartość Witryny nie może być interpretowana jako rekomendacja dotycząca kupna, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu określonych instrumentów finansowych albo powstrzymania się od zawarcia transakcji dotyczącej tych instrumentów ani jako rekomendacja dotycząca powstrzymania się od wykonania uprawnień wynikających z określonego instrumentu finansowego do zakupu, sprzedaży, subskrypcji, wymiany, wykonania lub wykupu instrumentu finansowego. Decyzje o kupnie, sprzedaży, wykonaniu uprawnień z instrumentów finansowych lub uczestniczeniu w jakiejkolwiek konkretnej strategii inwestycyjnej wiążą się z ryzykiem utraty wszystkich zaangażowanych środków i winny być podejmowane na podstawie doradztwa wykwalifikowanych profesjonalistów finansowych. Każdy obrót instrumentami finansowymi pociąga za sobą ryzyko znacznych strat. W szczególności praktyka tzw. „Day Trading” wiąże się z wyjątkowo wysokim ryzykiem i może spowodować utratę znacznych sum pieniędzy. Przed podjęciem jakichkolwiek działań należy skonsultować się z wykwalifikowanym profesjonalistą finansowym. Użytkownik zobowiązuje się dokładnie rozważyć, czy dany rodzaj transakcji lub dane działanie jest odpowiedni dla niego w świetle jego kondycji finansowej, zdolności do ponoszenia ryzyka finansowego i posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w zakresie inwestowania. W żadnym przypadku EXERIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub utracone korzyści poniesione przez Użytkownika lub inne osoby w wyniku jakichkolwiek działań inwestycyjnych, w tym na instrumentach finansowych, podjętych na podstawie informacji lub materiałów, zawartych na Witrynie. Żadne postanowienia Warunków, ani nic co jest zawarte na Witrynie nie powinno być traktowanie jako porada prawna, podatkowa, księgowa, czy inwestycyjna. Usługi Exerii, (w tym Roboty, Roboty Pro, algorytmy i strategie) to narzędzia technologiczne do wspierania i usprawniania procesu decyzyjnego (decision support), w którym samo podjęcie decyzji inwestycyjnej zależy od człowieka. Exeria nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego oraz nie wykorzystuje algorytmów do analizy i przyporządkowania instrumentów finansowych do profilu klienta. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej exeria.com mają charakter wyłącznie informacyjny lub reklamowy i nie stanowią oferty zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych lub powstrzymania się od dokonania jakiejkolwiek transakcji. Zamieszczone analizy są tylko i wyłącznie wyrazem osobistych poglądów ich autorów i nie stanowią „rekomendacji” w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. Analizy nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w rozporządzenia, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego, nie zwierają konkretnych propozycji inwestycyjnych w odniesieniu do instrumentu finansowego lub emitenta oraz nie zawierają opinii na temat obecnej lub przyszłej wartości lub ceny takich instrumentów. Są tylko i wyłącznie osobistą opinią autora. Serwis exeria.com oraz autor nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podejmowane na ich podstawie.

Zastrzeżenie dotyczące wyników hipotetycznych lub historycznych

 1. Na Witrynie mogą być prezentowane hipotetyczne lub historyczne wyniki określonych strategii inwestycyjnych. Prezentacja wyników hipotetycznych lub historycznych nie jest równoznaczna z gwarancją lub nawet możliwością, iż takie same wyniki może osiągnąć dany Użytkownik. W rzeczywistości często występują znaczne różnice między hipotetycznymi lub historycznymi wynikami, a rzeczywistymi wynikami osiągniętymi w następstwie konkretnej strategii inwestycyjnej.
 2. Jednym z ograniczeń hipotetycznych wyników inwestycyjnych jest fakt, iż są one przygotowane po upływie okresu, którego dotyczą. Ponadto hipotetyczny obrót nie wiąże się z ryzykiem finansowym i nie uwzględnia wpływu ryzyka finansowego na podejmowane decyzje inwestycyjne. Dla przykładu obrót hipotetyczny nie uwzględnia zdolności do akceptacji strat lub przestrzegania konkretnej strategii inwestycyjnej, pomimo strat. Istnieje wiele innych czynników związanych z rynkiem w ogólności lub z konkretnymi strategiami inwestycyjnymi, których nie można w pełni uwzględnić przy sporządzaniu hipotetycznych wyników, a wszystkie one mogą mieć negatywny wpływ na rzeczywiste wyniki inwestycyjne.

Ograniczenie odpowiedzialności

 1. EXERIA, podmioty od niej zależne lub z nią współpracujące, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności, w tym za szkody lub utracone korzyści, wynikające lub związane z korzystaniem z Witryny przez Użytkownika, w tym za zamieszczane na Witrynie przez Użytkownika treści, analizy i wykresy, jej wadliwym działaniem, błędami, przeoczeniami, zakłóceniami, przerwami w działaniu, wadami, opóźnieniami w działaniu lub transmisji, wirusami komputerowymi, awariami systemowymi, nieuprawnionym przechwytywaniem informacji lub innymi zagrożeniami bezpieczeństwa dotyczącymi Witryny, niezależnie od faktu czy EXERIA, lub inne wymienione wyżej podmioty, została powiadomiona o możliwości wystąpienia takich szkód lub utraty korzyści. Przeszłe sprawne działanie Witryny nie stanowi gwarancji jej poprawnego działania obecnie lub w przyszłości. EXERIA nie ponosi odpowiedzialności za działanie siły wyższej.

Zwolnienie z odpowiedzialności

 1. Użytkownik zwalnia z odpowiedzialności EXERIĘ, podmioty od niej zależne lub z nią współpracujące, podmioty stowarzyszone, członków organów EXERII, jej agentów, pracowników, współpracowników, partnerów i licencjodawców, w zakresie wszelkich roszczeń osób i podmiotów trzecich, związanych z użytkowaniem przez Użytkownika z Witryny, dokonanym z Witryną połączeniem, naruszeniem Warunków, naruszeniem przez Użytkownika jakichkolwiek innych praw i zobowiązań oraz związanych z treścią przesłanych, opublikowanych, transmitowanych, modyfikowanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Witryny informacji lub materiałów, w tym Użytkownik zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, odszkodowań lub kar, w tym kosztów obsługi prawnej, związanych z takimi roszczeniami.

Zewnętrzne strony internetowe i reklamodawcy

 1. EXERIA może udostępniać na Witrynie linki do zewnętrznych stron internetowych, prowadzonych przez podmioty i osoby trzecie. Niektóre z tych stron internetowych mogą zawierać informacje lub materiały, które są nieprawdziwe, bezprawne lub niedokładne. EXERIA nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczone na tych stronach zewnętrznych. EXERIA nie będzie także ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek transakcje inwestycyjne lub inne działania, które Użytkownik wykona za pośrednictwem tych stron zewnętrznych, a do których linki znajdowały się na Witrynie. EXERIA udostępnia te linki jedynie dla wygody swoich Użytkowników i nie popiera treści lub usług oferowanych przez te strony zewnętrzne. Wszelkie transakcje jakich Użytkownik dokona z reklamodawcami, reklamującymi swoje usługi lub towary na Witrynie, są transakcjami jedynie pomiędzy Użytkownikiem, a reklamodawcą, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że EXERIA nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia, które użytkownicy mogą mieć wobec reklamodawcy.
 2. Jakiekolwiek pozyskiwanie klientów, oferowanie usług i towarów, za pośrednictwem Witryny, bez uprzedniej zgody EXERII, jest zabronione i może skutkować karami, w tym między innymi, tymczasowym lub trwałym zablokowaniem konta Użytkownika lub dostępu do Witryny, a także wszelkimi odpowiednimi i możliwymi działaniami prawnymi dotyczącymi poniesionych szkód lub utraconych korzyści.

Rejestracja

 1. Rejestrując się na jakiekolwiek obszary Witryny lub usługi świadczone za pośrednictwem Witryny, Użytkownik wyraża zgodę na zapłatę wszelkich należności z tytułu dostępu do danych obszarów lub usług, do czasu wyrejestrowania przez Użytkownika lub zawieszenia lub wycofania przez EXERIĘ danej usługi.
 2. ’Użytkownik oświadcza, iż jest osobą w wieku pozwalającym w danej jurysdykcji na zawarcie wiążącej umowy z EXERIĄ, oraz że nie jest osobą nieuprawnioną do dostępu do Witryny lub usług EXERII na mocy prawa tej jurysdykcji. Użytkownik zobowiązuje się do: (a) dostarczenie prawdziwej, dokładnej, aktualnej i kompletnej informacji o sobie, zgodnie z formularzem rejestracyjnym Witryny, oraz (b) natychmiastowego uaktualniania wyżej wymienionych informacji, tak aby były prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne w każdym czasie. W przypadku podania przez Użytkownika niewłaściwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych informacji, lub gdy EXERIA ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać, że takie informacje są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne, EXERIA ma prawo zawiesić lub zamknąć konto Użytkownika, zablokować jego dostęp, obecnie lub w przyszłości, do Witryny (lub jej części) i wszelkich usług EXERII.’

Zakaz używania Witryny niezgodnie z prawem lub w sposób zabroniony; Monitorowanie Witryny

 1. Użytkownik zobowiązuje się:
 • nie wykorzystywać Witryny w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, nadmiernie obciążać lub upośledzać działanie serwerów EXERII lub sieci podłączonych do jakiegokolwiek serwera EXERII lub przeszkadzać w korzystaniu z Witryny przez innych;
 • nie próbować uzyskać nieautoryzowanego dostępu do Witryny lub innych usług EXERII, kont należących do osób trzecich, systemów komputerowych lub sieci podłączonych do dowolnego serwera EXERII lub do jakiejkolwiek usługi EXERII, poprzez włamania (hacking), wyłudzenia haseł (password mining), phishing lub za pomocą jakichkolwiek innych środków;
 • nie pozyskiwać lub próbować pozyskać jakichkolwiek materiałów lub informacje z Witryny, za pośrednictwem innych środków, niż te które zostały do tego przewidziane na Witrynie;
 • nie rozpowszechniać wszelkich niechcianych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych, materiałów promocyjnych, wiadomości śmieciowych, spamu, listów „łańcuszkowych”, ofert sprzedaży w tzw. systemie argentyńskim (piramidy) lub innych podobnych materiałów;
 • nie używać oprogramowania określanego jako robot, pająk, „scraper” lub innego zautomatyzowanego systemu dostępu do Witryny i usług EXERII;
 • nie podejmować działań, które powodują nieracjonalne lub nieproporcjonalnie duże obciążenia dla infrastruktury informatycznej EXERII;
 • nie zamieszczać na Witrynie treści naruszających dobra osobiste innych osób, niezgodnych z dobrymi obyczajami, wulgarnych lub obraźliwych;
 • nie korzystać z Witryny w inny niezgody z Warunkami, dobrymi obyczajami i prawem sposób.
 1. Powyższa lista działań zakazanych dla Użytkowników ma charakter przykładowy i nie stanowi katalogu zamkniętego tego typu działań. EXERIA zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Witryny, bez podawania przyczyny i bez konieczności uprzedzenia Użytkownika o tym fakcie, w tym w szczególności za jakiekolwiek działania, które zdaniem EXERIA są niewłaściwe lub zakłócające działanie Witryny lub możliwość korzystania z niej dla innego Użytkownika. EXERIA może zgłaszać organom ścigania wszelkie wykryte działania, które w ocenie EXERII mogą być niezgodne z prawem, oraz przekazywać organom ścigania uzyskane, od osób trzecich, informacje o takich działaniach. Jeśli jest to wymagane na podstawie przepisów prawa lub w braku takiego obowiązku, jeśli EXERIA uzna to za konieczne, EXERIA będzie współpracować z organami ścigania w każdym postępowaniu dotyczącym nielegalnej działalności na Witrynie lub w Internecie. Nieautoryzowane korzystanie z Witryny może stanowić naruszenie przepisów prawa.
 2. EXERIA zastrzega sobie prawo do monitorowania wszelkich przejawów korzystania z Witryny.

Zablokowanie lub zawieszenie dostępu do Witryny

 1. EXERIA ma prawo w każdej chwili zmodyfikować lub przerwać udostępnianie, tymczasowo lub na stałe, usług, informacji, materiałów i innych treści oferowanych przez Witrynę lub odmówić lub ograniczyć danym Użytkownikom lub osobom trzecim dostępu do jakichkolwiek usług, informacji, materiałów i innych treści, bez podawania przyczyny, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego, według własnego uznania. EXERIA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia usług.
 2. EXERIA nie likwiduje kont Użytkowników lub związanych z nimi publikacji na żądanie Użytkownika. Polityka ta uniemożliwia Użytkownikom zachowanie tylko najlepszych pomysłów i daje innym Użytkownikom zaufanie rzetelności i jakości treści publikowanych na Witrynie.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że EXERIA ma prawo, bez podawania przyczyny, za uprzednim powiadomieniem lub bez niego, według własnego uznania, bezzwłocznie zablokować lub ograniczyć dostęp Użytkownika lub osoby trzeciej do Witryny, zawiesić lub zlikwidować konto Użytkownika, powiązany adres e-mail i dostęp do usług EXERII. Przyczyny zastosowania powyższych środków obejmują w szczególności: a) naruszenie lub naruszenia Warunków lub innych wytycznych, b) wniosków organów ścigania lub innych agencji rządowych, c) dyskontynuacja lub modyfikacja Witryny lub usług EXERII (lub jakiejkolwiek ich części), d) nieoczekiwane problemy techniczne lub kwestie bezpieczeństwa, e) wydłużone okresy bezczynności Użytkownika, f) lub zaangażowanie się przez Użytkownika w działania nielegalne. Ponadto Użytkownik zgadza się, że wszystkie powyższe środki, EXERIA będzie stosować według własnego uznania i oświadcza, iż zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z ich zastosowaniem.’

Wybór prawa

 1. Korzystając z Witryny, Użytkownik wyraża zgodę, aby stosunek nawiązany pomiędzy nim a EXERIĄ, regulowany był na podstawie prawodawstwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrane prawo będzie regulować wszelkie kwestie związane z niniejszymi Warunkami, korzystaniem z usług lub niemożnością z nich korzystania, a wybrane prawo będzie właściwe bez względu na normy kolizyjne obowiązujące w różnych jurysdykcjach. Użytkownik zgadza się poddać wyłącznej jurysdykcji sądów Rzeczypospolitej Polskiej. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby EXERII. Dla uchylenia wątpliwości, dokonany wybór prawa nie uniemożliwia EXERII korzystania z wszelkich możliwych środków prawnych w celu ochrony swojej własności intelektualnej lub dochodzenia roszczeń związanych z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa lub zobowiązań o poufności w jakiejkolwiek odpowiedniej jurysdykcji.

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od EXERII, za pośrednictwem Witryny, wszelkich powiadomień generowanych przez Witrynę, zwłaszcza za pośrednictwem wiadomości e-mail, sms-ów lub komunikatów wyświetlanych w Witrynie.
 2. Użytkownik zezwala na wykorzystywanie swojego wizerunku umieszczonego w Witrynie dla celów świadczenia przez EXERIĘ usług w ramach Witryny, jak również Użytkownik oświadcza, iż osoby, których wizerunek umieścił w Witrynie udzieliły takiego zezwolenia.
 3. Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a EXERIĄ, w zakresie uregulowanym w Warunkach i regulują korzystanie z Witryny, zastępując jednocześnie wszelkie wcześniejsze porozumienia między Użytkownikiem a EXERIĄ, dotyczące tego samego przedmiotu. Niniejsze Warunki mogą być uzupełnione postanowieniami innych zawartych przez Użytkownika z EXERIĄ umów, mających za przedmiot dostępu do niektórych funkcji Witryny.
 4. Poszczególne usługi lub części Witryny mogą zawierać dodatkowe warunki korzystania. Jeśli postanowienia w nich zawarte są sprzeczne z niniejszymi Warunkami, wówczas decydujące znaczenie mają postanowienia szczegółowych warunków korzystania, dotyczące poszczególnych usług lub części Witryny.
 5. Niewykonanie przez EXERIA prawa lub postanowienia zawartego w niniejszych Warunkach nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeśli jakikolwiek przepis niniejszych Warunków zostanie uznany przez właściwy sąd za nieważny, strony uzgadniają, że pozostałe postanowienia niniejszych Warunków pozostają w mocy (klauzula salwatoryjna).
 6. Nagłówki sekcji stosowane w niniejszych Warunkach mają wyłącznie charakter informacyjny i nie powinny być wykorzystywane przy dokonywaniu interpretacji poszczególnych postanowień Warunków.
 7. EXERIA zastrzega sobie prawo do stosowania wszelkich przewidzianych prawem środków w przypadku naruszenia niniejszych Warunków, w tym prawo do zablokowania dostępu do Witryny z określonego adresu internetowego.
 8. Użytkownik, który zawarł z EXERIĄ umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od tej umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie – w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia woli przed jego upływem. Termin 14 dniowy, w którym Użytkownik może odstąpić od umowy, liczy się, gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 9. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w przypadku umowy o świadczenie usług, jeżeli usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy oraz o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.