Polityka prywatności i plików Cookies

Niniejszy dokument dotyczy zakresu i sposobu przetwarzania oraz ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu: www.exeria.com (dalej „Serwis”) praw przysługujących Użytkownikowi.

Mając na uwadze bezpieczeństwo, kierujemy się zasadami wynikającymi z przepisów obowiązującego prawa, w tym:

1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych jest EFIX Data Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-246 Poznań, ul. Piłsudskiego 100, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630737, NIP 7822638962, REGON 365117908.

II. Cel przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu niezbędnego i prawidłowego świadczenia usługi Serwisu.

2. Dane osobowe mogą być wykorzystywane do działań marketingowych, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem wyraźnego wyrażenia na to zgody i posiadania aktualnej zgody.

III. Gromadzenie danych

1. W zakresie korzystania z Serwisu przez Użytkownika przechowujemy zapytania http kierowane do serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL i dotyczą:

 • publicznego adresu IP Użytkownika;
 • nazwy stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
 • nazwy Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
 • czasu nadejścia zapytania;
 • pierwszego wiersza żądania http;
 • kodu odpowiedzi http;
 • liczby wysłanych przez serwer danych;
 • adresu URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (tzw. referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez zewnętrzny odnośnik;
 • informacji o przeglądarce Użytkownika;
 • informacji o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Powyżej wskazane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Serwisu. Serwisy nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji za wyjątkiem informacji zawartych w plikach Cookies. Gromadzone w ten sposób informacje wykorzystywane są m.in. do:

 • zarządzania Serwisem;
 • stwierdzania ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa;
 • badania zagregowanego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu oraz w celach statystycznych,

2. W procesie rejestracji w Serwisie niezbędne jest podanie adresu e-mail, nazwy użytkownika i hasła.

Użytkownik w zakresie korzystania z funkcjonalności Serwisu może jednak zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych:

 • imię i nazwisko;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • numer telefonu;
 • adres i nazwa firmy;
 • treść wiadomości kontaktowej.

Podanie danych wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak bez ich podania może nie być możliwe korzystanie z Serwisu w zakresie funkcjonalności, które tego wymagają.

IV. Prawa Użytkownika

1. Prawo dostępu do informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych.

2. Prawo do poprawienia lub sprostowania danych osobowych.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych bez podania przyczyny. Dane zostają usunięte wówczas, gdy dane osobowe Użytkownika nie są już niezbędne do realizacji celów dla których zostały zebrane lub są przetwarzane. Żądanie usunięcia danych nie wpłynie na dotychczas dokonywane czynności.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych bez podania przyczyny. Żądanie nieprzetwarzania danych może dotyczyć wskazanego przez Użytkownika konkretnego celu przetwarzania bądź dotyczyć wszystkich celów przetwarzania danych. Wycofanie zgody nie wpłynie na już dokonane czynności

5. Prawo do przeniesienia danych innemu podmiotowi.

6. Z powyższych praw, można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@exeria.com, określając uzasadnienie i treść żądania

7. Administrator informuje o podjętych działaniach, przed upływem miesiąca od otrzymania jednego z żądań wymienionych w poprzednich punktach.

8. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

V. Okres przetwarzania

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane tylko przez okres, w którym będzie do tego podstawa prawna, a wiec do momentu w którym przestanie na administratorze ciążyć prawny obowiązek zobowiązujący do przetwarzania danych osobowych Użytkownika

 • ustanie możliwość dochodzenia roszczeń
 • zgoda zostanie cofnięta, jeśli zgoda ta była podstawą przetwarzania w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi później.

VI. Polityka plików cookies/Profilowanie

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest EFIX Data Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-246 Poznań, ul. Piłsudskiego 100, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630737, NIP 7822638962, REGON 365117908.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

8. W przypadku gdyby wykorzystanie plików cookies mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec Użytkownika skutki prawne lub wpływających na Użytkownika w podobnie istotny sposób, będą one przeprowadzane tylko za wyraźną zgodą Użytkownika.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu partnerów.